Zasady

 

 

Regulamin i zasady współpracy

Portal umieszczony pod adresem stdrink.pl zwany dalej ST DRINK, jest prowadzony przez firmę ST Drink – Napoje Reklamowe Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzyce 7a , 49-314 Pisarzowice, zwany dalej zleceniobiorcą.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy ST DRINK a Klientem korzystającym z stdrink.pl.

Zamówienia w stdrink.pl mogą składać Klienci, którzy:

wysłali zapytanie na adres e-mail: info@stdrink.pl , otrzymali ofertę i ją zaakceptowali.
zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.

ST DRINK zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

  1. Realizacja zamówień

ST DRINK podaje w przesyłanych ofertach informację o terminach realizacji zamówień. Każdy Klient informowany jest indywidualnie o terminie realizacji przez pracownika ST DRINK.

Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony się od daty zaksięgowania ustalonej przedpłaty oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy.

Zobowiązujące terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do wycofania się z umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy zleceniodawca powinien przesłać wypowiedzenie poprzez pocztę elektroniczną jak również za pośrednictwem Poczty Polskiej, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy rachunek za wykonane usługi i produkty.

Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do ST DRINK jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

Wysyłka realizowana jest przez pocztę lub firmę spedycyjną. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 48 godziny (z wyjątkiem sobót,niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma ST DRINK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą.

  1. Ceny i Płatności

Ceny przedstawione w wycenach są cenami netto do każdej doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

W chwili złożenia przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez ST DRINK. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do druku. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.

Klienci dokonują płatności:
– poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przez ST DRINK, przed realizacją zamówienia.
Klienci posiadający przyznane przez firmę ST DRINK odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

W przypadku nowych Klientów ST DRINK każdorazowo żąda przedpłatę przed realizacją zamówienia

  1. Reklamacje

Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. ST DRINK nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk fleksograficzny oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

ST DRINK może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w ST DRINK W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
ST DRINK akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.

Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Reklamacje wysyłane są kurierem na adres zamawiającego na koszt Zleceniodawcy

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez ST DRINK reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik ST DRINK poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie ST DRINK Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

  1. Wsparcie dla Agencji Reklamowych
  • Z nami osiągniesz większe zyski!!
  • Najniższe ceny – Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dobrym kontaktom z rozlewniami napojów oferujemy najlepsze ceny. Nie boimy się porównania z konkurencją. Sprawdź nas!!
  • Najwyższa jakość – sprawdzeni dostawcy i wyselekcjonowana oferta.